Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Parkregels Recreatiecentrum “De Leine”

Toepassingsgebied
De parkregels zijn alleen van toepassing op het terrein van recreatiecentrum “De Leine”.

Plaatsen van kampeermiddel

 1. Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt altijd in overleg met de beheerder.
 2. Kampeermiddelen (stacaravans) mogen op de kampeerplaats uitsluitend door de beheerder of een van zijn medewerkers
  worden ge- of verplaatst.

Inrichten standplaats

 1. Per standplaats is het toegestaan maximaal 1 opbergruimte te plaatsen. Deze ruimte mag een maximale inhoud hebben van
  9,9 m3 waarbij de hoogte maximaal 2,25 m. mag bedragen.
 2. Het plaatsen van 1 kleine tent bij het kampeermiddel binnen de standplaats is toegestaan.
 3. Een kampeermiddel mag geen grotere vloeroppervlakte hebben dan 35 m2 en geen grotere hoogte, gerekend vanaf de grond,
  dan 3,3m en geen breedte groter dan 3,5 m.
 4. Het is niet toegestaan boten en/of boottrailers en aanhangwagens op het kampeerterrein te stallen.
 5. Het aanleggen van tuinen, het leggen van tegels, het plaatsen van schuurtjes en het planten van bomen/struiken is pas
  mogelijk na overleg met de beheerder.
 6. Uitbreiding van de caravan of plaatsing van een carport, garage, overkapping met permanent dak en dichte wanden,
  hondenren, duiventil, konijnenhokken etc. is niet toegestaan. Wat er staat wordt gedoogd mits in goede staat, na afbraak mag
  geen wederopbouw plaatsvinden. Vernieuwen is ook niet toegestaan
 7. Het plaatsen van een waslijn is toegestaan mits medekampeerders hier geen last van ondervinden. Waslijnen mogen niet
  worden vastgemaakt aan bomen of struiken.
 8. Alvorens men enig graafwerk gaat verrichten, dient men te allen tijde in overleg te gaan met de beheerder.
 9. Tussen de kampeermiddelen dient aan alle zijden een vrije tussenruimte van ten minste 3 m. te zijn, die niet mag dienen voor
  het plaatsen van een opbergruimte of een auto.
 10. Het is verboden om bij u stacaravan een toercaravan te plaatsen.

Verbouwen

 1. Het verbouwen van uw standplaats / kampeermiddel is alleen toegestaan in overleg met de beheerders en alleen in het vóóren naseizoen. Indien u gaat verbouwen denk om eventuele overlast bij uw buren .
 2. In de 6 weken zomervakantie geldt een bouwstop, dit i.v.m. overlast voor de andere kampeerders die alleen in de vakantie
  op de camping verblijven.

Aansluiting op nutsvoorzieningen

 1. Het aansluiten van het kampeermiddel op de nutsvoorzieningen gaat altijd in overleg met de beheerder.
 2. Wanneer door onoordeelkundig gebruik van stroom de zekering doorslaat is dit voor rekening van de kampeerder.
 3. Het is niet toegestaan greppels, kuilen en gaten te graven t.b.v. aansluitingen op de diverse voorzieningen (gevaarlijk i.v.m.
  kabels en leidingen !!!).

Slagboom

 1. De bij de ingang geplaatste slagboom zal indien nodig gesloten zijn van 23.00 – 7.00 uur. Het is niet toegestaan gedurende
  deze periode met motorvoertuigen op of over het terrein te rijden.
 2. De slagboom is buiten de openingstijden (1 april tot en met 30 september) van de camping geheel gesloten.

Bezoekers

 1. Uw bezoek dient zich bij aankomst te melden bij de receptie. U bent verantwoordelijk voor uw bezoek. Ook zij dienen de regels
  in acht te nemen.
 2. Overnachtende bezoekers dienen zich op de dag van aankomst te melden op de receptie in verband met opname in ons
  nachtregister en voor het betalen van het overnachtingtarief.
 3. Auto’s van bezoekers worden niet op het terrein toegelaten. Zij dienen hun auto te parkeren op het grote parkeerterrein.

Verkeer

 1. Op de gehele terrein gelden de verkeersregels als zijnde een woonerf.
 2. Gebruik de auto alleen om de camping te verlaten en weer naar uw plaats te rijden.
 3. Auto’s/motoren/Campers dienen stapvoets te rijden, maximaal 10 km per uur.
 4. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.
 5. Scooters, brom- en snorfietsen en overige gemotoriseerde voertuigen (behalve de onder punt c. van dit artikel genoemde
  voertuigen) mogen alleen met afgezette motor aan de hand worden meegenomen.
 6. Wanneer door slechte weersomstandigheden de beheerder dit nodig acht, zal er een algemeen toegangsverbod voor al het
  gemotoriseerd verkeer worden afgekondigd.

Parkeren

 1. Auto’s van kampeerders mogen slechts worden geparkeerd op de standplaats, indien de grootte van de staanplaats dit toelaat.
  Maximaal 1 auto per plaats.
 2. Het is niet toegestaan auto’s langs of op de verharde weg te parkeren. In geval van calamiteiten moeten nooddiensten te allen
  tijde alle plaatsen op/van het terrein kunnen bereiken.

Geluidsoverlast

 1. Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij
  overlast bezorgen aan de andere campinggasten.
 2. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt bij ons een nachtrust. In die periode is het dus niet toegestaan om lawaai te maken.
 3. In geval van groepsvorming na 23.00 uur dient er speciaal op geluidsoverlast te worden gelet. In geval van overlast wordt de
  groep ontbonden en dient een ieder naar zijn eigen kampeermiddel terug te gaan.

Vuilafvoer

 1. Bij de ingang van het terrein bevindt zich de milieustraat waar u huishoudelijk afval, glas en papier kunt deponeren in de
  daarvoor bestemde bakken. Het karton graag platvouwen voordat u het in container stopt.
 2. Afval dient op een zodanige manier opgeslagen te worden dat dit niet vanaf de weg te zien is. Er mag geen zichtbare vuilnis op
  of rond de kampeerplaats aanwezig zijn. Het huisvuil kan worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde containers bij de
  camping. De afvalcontainers mogen enkel worden gebruikt voor het deponeren van huisvuil welke ontstaat tijdens het verblijf op
  de camping. Huisvuil van thuis mag niet in de containers van De Leine worden gedeponeerd. Het is ook niet toegestaan om
  grof vuil te deponeren in of naast de containers. Grof vuil dient door de kampeerder zelf te worden afgevoerd.
 3. Het gebruik van plastic vuilniszakken is verplicht. Deze dienen dichtgebonden in de daarvoor bestemde containers te worden
  gedeponeerd.
 4. Het is streng verboden (tuin)afval zelfstandig en willekeurig naast een vuilcontainer of elders op het terrein te deponeren.
 5. Voor de afvoer van grof vuil, stenen en tegels dient de kampeerder zelf te zorgen. Indien de kampeerder dit mocht “vergeten” te
  doen, worden de kosten van de afvoer aan diegene doorbelast.

Handel drijven
Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet
toegestaan.

Gebruik sanitaire voorzieningen

 1. In het sanitairgebouw mag niet gerookt worden.
 2. Kinderen tot en met 5 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van onze sanitaire
  voorziening.
 3. Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden in het sanitairgebouw.
 4. Het is verboden zich in en om de sanitaire gebouwen bezig te houden met wateractiviteiten.
 5. Afval dient in de afvalbakken te worden gedeponeerd.
 6. Chemische toiletten en zgn. “nachtemmers” mogen uitsluitend geledigd worden in de chemische stortbak.
 7. In de spoelplaats van het toiletgebouw dient men gebruik te maken van de separate afdelingen voor wasgoed, de afwas, het
  wassen van groenten e.d.

Huisdieren

 1. Huisdieren worden toegelaten, mits deze zijn aangelijnd.
 2. Op het sport- en speelveld zijn huisdieren niet toegestaan.
 3. Honden moeten worden uitgelaten buiten het kampeerterrein. Indien een huisdier toch zijn behoefte doet op het
  recreatieterrein, dient de verantwoordelijke persoon er zorg voor te dragen dat de behoeften onmiddellijk worden opgeruimd.
 4. Honden mogen niet worden achtergelaten bij caravan of tent.
 5. Uw huisdier mag niet tot overlast zijn van de overige gasten.

Drugs, alcohol, diefstal en vandalisme
In het geval van openbare dronkenschap, handel, bezit of gebruik van drugs of diefstal volgt directe verwijdering; indien nodig met
behulp van de overheid. Alle kosten ten gevolge van evt. vernieling zijn voor rekening van veroorzaker of diens begeleider.

Sport- en speelveld

 1. Het gebruik van het sport- en speelveld is uitsluitend voorbehouden aan recreanten van “De Leine”.
 2. Het gebruik van her sport- en speelveld dient dusdanig te zijn, dat anderen niet gehinderd worden.
 3. Het gebruik van het sport- en speelveld is geheel voor eigen risico.

Groenvoorziening

 1. Het is niet toegestaan zonder overleg met de beheerder te snoeien in de groenvoorziening.
 2. Het planten van bomen en/of struiken is pas mogelijk na overleg met de beheerder.
 3. Het is niet toegestaan door de aanplant te lopen.
 4. Graven, planten of verplanten mag alleen in overleg met de beheerder.

Sancties
Indien u of uw bezoek een van onze regels niet naleeft kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen en met onmiddellijke ingang
de toegang tot het terrein ontzeggen.

Overige
Bij voorvallen waarin het reglement niet voorziet beslist de directie. De directie behoudt het recht om van de regels af te wijken.

DE DIRECTIE