Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Camping & Jachthaven De Leine.

 

 1. Omschrijving van de begrippen  
 2. De Leine: de ondernemer c.q. houder van de kampeerexploitatievergunning c.q. het recreatieterrein.
 3. Kampeerder: degene die met De Leine een overeenkomst aangaat met betrekking tot het gebruik van en verblijf op of in de Kampeerplaats.
 4. Kampeerplaats: het terrein of het gebouw waarop de overeenkomst van toepassing is.
 5. Kampeermiddel: bungalow, zomerhuis, tent, vouwwagen, toer- c.q. stacaravan, kampeerauto/camper.
 6. Standplaats: het terreingedeelte dat bestemd is voor het plaatsen van een Kampeermiddel gedurende een periode van 1 jaar, alsmede voor het exclusief recreatief gebruik door de gebruikers van dat Kampeermiddel gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober.
 7. Tarief: de vergoeding (inclusief bijkomende kosten) die door de Kampeerder wordt betaald, ineens, in onderdelen of in samengestelde vorm voor het gebruik van de Kampeerplaats.
 8. Gezins- c.q. groepsleden: een gezin of een groep bestaat uit: één of meer volwassenen en degenen die deel uit maken van hun huishouden, alsmede degenen die bij het aangaan van de overeenkomst door de contractanten als zodanig worden aangemerkt; elke andere groep die buitendien als zodanig door De Leine wordt aangemerkt.

 

 1. Overeenkomst – Formulier
 1. Duur en verlenging en opzegging van de overeenkomst  
 2. De huurperiode van een Kampeerplaats is in artikel 2 van deze overeenkomst vastgelegd, door middel van vermelding van een begin- en een einddatum
 3. Na het verstrijken van de in artikel 2 genoemde periode wordt deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van 1 (één) jaar, derhalve tot en met 31 december 2015. Deze overeenkomst wordt vervolgens voorgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 (één) jaar.
 4. Beëindiging van deze overeenkomst is mogelijk door wederzijdse opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 3 maanden.
 5. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.
 6. De Leine kan deze overeenkomst eveneens en op kortst mogelijke termijn beëindigen, indien:
  • de Kampeerder door gebruik van de Standplaats en/of zijn Kampeermiddel in strijd met de bestemming of het karakter van het kampeerterrein het aanzien van het kampeerterrein schaadt;
  • de Kampeerder zodanige overlast bezorgt aan De Leine en/of medekampeerders, hetwelk de goede sfeer op het recreatieterrein bederft;
  • De Leine wegens herstructurering van zijn Kampeerplaats de Standplaats nodig heeft voor een andere bestemming, waarbij De Leine de Kampeerder daarvan tijdig op de hoogte zal stellen;
  • De Leine ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving van de Standplaats te beëindigen, waarbij hij de Kampeerder zal inlichten over deze maatregelen, zodra deze hem bekend zijn. Indien De Leine dit niet tijdig doet, is hij een schadevergoeding aan de Kampeerder verschuldigd;
  • om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van De Leine kan worden gevergd.
 7. Wanneer een Kampeerder door herstructurering van de Kampeerplaats zijn Standplaats moet verlaten biedt De Leine hem in beginsel een andere Standplaats Is dit niet mogelijk dan wordt gezamenlijk naar een andere minnelijke oplossing gezocht. Eerst wanneer deze mogelijkheden niet tot een bevredigende oplossing leiden, zal dit kunnen leiden tot beëindiging van de overeenkomst.
 8. De Leine is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien – ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing – de Kampeerder niet voldoet aan zijn verplichtingen, dan wel zijn Gezins- c.q. groepsleden of bezoekers zich niet houden aan de voor ieder geldende regels op het recreatieterrein. In voornoemde situatie blijft de Kampeerder het overeengekomen Tarief te vermeerderen met eventuele bijkomende kosten verschuldigd, welke alsdan direct opeisbaar is.
 9. Behalve bij niet-tijdige betaling van het verschuldigde Tarief zal De Leine pas mogen opzeggen op grond van lid g. van dit artikel na de Kampeerder schriftelijk te hebben gewaarschuwd, dat na een volgende overtreding opzegging van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 10. De Kampeerder kan de overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien er tijdens de looptijd van de overeenkomst een wezenlijke verandering optreedt in het voorzieningenpakket van de Kampeerplaats, een wezenlijke en onredelijke verandering wordt aangebracht in de overeenkomst of de toepasselijke voorwaarden c.q. condities, of indien het Tarief voor de Standplaats exclusief overheidsheffingen een aanzienlijke verhoging ondergaat. De overeenkomst kan – binnen één (1) maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging in deze gevallen – door schriftelijke opzegging aan de Kampeerder worden beëindigd. De Kampeerder mag vervolgens op grond van de oude prijs c.q. de betwiste voorwaarden zijn Standplaats blijven innemen tot de eerstvolgende 1 januari of het einde van de op de Kampeerplaats geldend jaar- of seizoenperiode.
 11. Het is de Kampeerder in alle gevallen verboden zijn rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leine – aan derden over te dragen.

 

 1. Tarieven  
 2. Het Tarief voor bovengenoemde Standplaats staat vermeld in het boekje met de tarieven.
 3. De toegang tot het kampeerterrein is geregeld d.m.v. een slagboominstallatie. Hiervoor wordt door De Leine tegen betaling van een waarborgsom van € 30,– een codeplaatje verstrekt. Bij verlies van dit codeplaatje wordt tegen betaling van € 30,– een nieuw codeplaatje verstrekt. Bij beschadiging wordt tegen kostprijs door De Leine een nieuw codeplaatje verstrekt.
 4. De vergoedingen voor voorzieningen die niet in dit Tarief zijn opgenomen, zijn afzonderlijk aangegeven in het boekje met de tarieven.
 5. Voor zover van toepassing zijn alle in artikel 4. en in het boekje genoemde tarieven inclusief omzetbelasting.

 

 1. Betaling  
 2. De Leine zal een factuur voor de overeengekomen periode opmaken. De betalingswijze van het verschuldigde Tarief (inclusief bijkomende kosten) voor de Standplaatsq. deze factuur dient als volgt plaats te vinden: Het geheel verschuldigde bedrag ineens vóór de vervaldatum zoals genoemd op de factuur.
 3. Alle betalingen van de Kampeerder aan De Leine dienen plaats te vinden door overboeking op rekeningnummer:65.87.30.738 (Iban NL09 INGB 0658 7307 38, Bic INGBNL2A)n.v. De Leine, o.v.v. het factuurnummer.
 4. Indien het verschuldigde bedrag (Tarief, waarborgsom, bezoekersgelden, belastingen en schadevergoedingen etc.) na het verstrijken van de genoemde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de Kampeerder aan De Leine een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de Kampeerder, na daartoe door De Leine te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 100,00;
  3. heeft De Leine het recht, voor elke aan de Kampeerder verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de Kampeerder in rekening te brengen. De Leine zal dit nogmaals op de factuur zelf vermelden.
 5. Indien de Kampeerder niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is De Leine bevoegd de nakoming van de jegens de Kampeerder aangegane verplich­tingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn, indien De Leine het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Kampeerder te twijfelen.
 6. Door de Kampeerder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

 1. Wijziging van het Tarief  
 2. De Leine heeft het recht ten hoogste 1 (één) keer per jaar een wijziging aan te brengen in het overeengekomen Tarief voor de Standplaats. De Kampeerder wordt tenminste 1 (één) maand voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk in kennis gesteld van het gewijzigde Tarief.
 3. Een prijsverhoging mag niet in de eerste 3 (drie) maanden na de tot­standkoming van een overeenkomst aan de Kampeerder, zijnde een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden doorberekend c.q. in rekening gebracht.
 4. Indien een verhoging meer dan 10{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van het Tarief bedraagt, dan wel binnen een kortere termijn dan 3 (drie) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst wordt doorberekend, heeft de Kampeerder het recht de overeenkomst te ontbinden, met ingang van het tijdstip waarop de nieuwe prijs van kracht wordt.
 5. Tussentijdse wijzigingen in het Tarief ten gevolge van veranderingen in overheidsheffingen en tarieven – zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend toeristenbelasting, omzetbelasting en milieuheffing – mogen na het schriftelijk in kennis brengen aan de Kampeerder worden doorgevoerd.
 6. Doorberekening van bedragen, voortvloeiend uit lid b van dit artikel, vindt plaats binnen één (1) maand na kennisgeving.
 7. Als (een deel van) het Tarief rechtmatig wordt gewijzigd, worden de schriftelijke stukken waarin dit aan de Kampeerder is medegedeeld geacht deel uit te maken van deze overeenkomst.

 

 1. Verplichtingen van De Leine
 2. De Leine is verplicht om aan de Kampeerder, zijn Gezins- c.q. groepsleden en bezoekers toegang te verlenen tot het recreatieterrein.
 3. De Leine draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 4. De Leine is verplicht om de sanitaire voorzieningen in stand te houden.
 5. De Leine is niet verplicht om toegang te verlenen tot andere faciliteiten op het recreatieterrein en kan, uitdrukkelijk of stilzwijgend, verleende toegang weer ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Verplichtingen van de Kampeerder
 2. De Kampeerder is verplicht het recreatieterrein, de Kampeerplaats, het vakantieverblijf, etc. als goed huisvader te gebruiken.
 3. De Kampeerder verplicht zich tot naleving van de (park)regels gesteld in eventuele andere door De Leine gehanteerde en kenbaar gemaakte regels, alsmede tot het overbrengen van deze regels op Gezins- c.q. groepsleden en bezoekers, welke tevens tot naleving ervan verplicht zijn. Overtredingen door Gezins- c.q. groepsleden en/of bezoekers gelden als overtredingen door de Kampeerder
 4. De Kampeerder ziet erop toe dat het vakantieverblijf c.q. de Kampeerplaats ordelijk en schoon is en blijft. Afval dient op een zodanige manier opgeslagen te worden dat dit niet vanaf de weg te zien is. Er mag geen zichtbare vuilnis rond een vakantieverblijf of op de Kampeerplaats aanwezig zijn. Indien het perceel niet ordelijk en/of schoon is, zal de Kampeerder na verloop van een door De Leine schriftelijk te stellen redelijke termijn waarbinnen de Kampeerder zijn verplichtingen alsnog kan nakomen, in gebreke zijn en kan De Leine opschoning (laten) plaatsvinden op kosten van de Kampeerder.
 5. De Kampeerder dient vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan De Leine voor het aanbrengen van een bergruimte (kist, schuurtje e.d). Het aanbrengen ervan mag pas plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door De Leine.
 6. Uitbreiding van de caravan of plaatsing van een carport, garage, overkapping, hondenren, duiventil, konijnenhokken etc. is in niet toegestaan.
 7. Randbeplanting mag niet worden verwijderd of gesnoeid.
 8. Het is de Kampeerder niet toegestaan op enigerlei wijze een LPG-installatie te hebben.
 9. De Kampeerder is verplicht om bezoekers te melden bij De Leine en de door die bezoekers verschuldigde gelden en heffingen af te dragen aan De Leine, tenzij de bezoekers zich al gemeld hebben en de verschuldigde gelden en heffingen hebben betaald bij aankomst op het recreatieterrein. De Kampeerder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht van de verschuldigde gelden en heffingen.
 10. De Kampeerder is verplicht naast het overeengekomen Tarief te voldoen, de krachtens gemeentelijke verordening verschuldigde toeristenbelasting en overige kosten/heffingen etc.
 11. Bij het einde van de huur van een Kampeerplaats, ongeacht op welke wijze en op welke gronden dit      geschiedt, is de Kampeerder verplicht om de caravan te verwijderen, alsmede al hetgeen hij rondom de caravan op het gehuurde perceel heeft aangebracht, zonder dat De Leine enige schadevergoeding van welke aard dan ook, verschuldigd is voor zaken van de Kampeerder en/of kosten die de Kampeerder heeft gemaakt voor het aanbrengen of verwijderen ervan.
 12. De Kampeerplaats dient in geëgaliseerde en oorspronkelijke toestand en zonder achterlating van puin en/of ander afval te worden ontruimd en achtergelaten.
 13. Indien de Kampeerder niet voldoet c.q. heeft voldaan aan het bepaalde in lid j en k, is De Leine gerechtigd de caravan te (laten) verwijderen, de Kampeerplaats zelfstandig of door inschakeling van een derde te (laten) egaliseren c.q. in oorspronkelijk toestand te (laten) brengen en schoon te (laten) maken en de kosten (waaronder eventuele schades) die hiermee gemoeid zijn bij de Kampeerder in rekening te brengen. Het transport van de caravan, van of naar de parkeerplaats, geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Kampeerder.

 

 1. Verkoop van het Kampeermiddel met behoud van Standplaats

Verkoop van een Kampeermiddel door de Kampeerder met behoud van Standplaats is slechts mogelijk onder de volgende condities:

 1. De Leine dient vooraf schriftelijk van het voornemen tot verkoop op de hoogte te worden gesteld;
 2. het Kampeermiddel dient zich in redelijke staat te bevinden. Als regel geldt: niet ouder dan 10 jaar;
 3. zelfbouwcaravans zullen door De Leine kritisch doch rechtvaardig worden beoordeeld (met name of deze wel of niet verkocht kunnen worden);
 4. aanbouwsels en schuren die door de Kampeerder zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leine zijn gebouwd, zullen eerst verwijderd moeten worden alvorens er sprake van verkoop met behoud van Standplaats kan zijn;
 5. De Leine moet de aankopende partij aanvaarden als Kampeerder op de Kampeerplaats;
 6. overeenstemming daarover wordt schriftelijk vastgelegd voorafgaand aan de verkoop van het Kampeermiddel;
 7. de vraagprijs dient redelijk te zijn;

 

 1. Bemiddeling bij verkoop van het Kampeermiddel met behoud van Standplaats
 2. De Leine bemiddelt in beginsel niet bij verkoop van het Kampeermiddel met behoud van Standplaats.
 3. Mocht De Leine onverhoopt toch als bemiddelaar bij de verkoop van het Kampeermiddel met behoud van Standplaats moeten optreden, dan brengt De Leine de Kampeerder hiervoor bemiddelingskosten in rekening. Er zal voor de opdracht tot verkoopbemiddeling een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt en ondertekend)
 4. De bemiddelingskosten dienen uiterlijk op de datum van de overdracht door de Kampeerder betaald te worden. Of zullen in mindering worden gebracht op de verkoopopbrengst.

 

 1. Annulering
 2. Annulering door de Kampeerder is slechts mogelijk indien De Leine daarin toestemt. Alsdan is de Kampeerder aan De Leine een vergoe­ding verschuldigd van:
  1. bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 15{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van het overeengekomen Tarief;
  2. bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van het overeengekomen Tarief;
  3. bij annulering tot één (1) maand voor de ingangsdatum 90{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van het overeengekomen Tarief;
  4. bij annulering tot op de dag van de ingangsdatum 100{9b0ab1ae27d27bfe4bd04a6baf3bfdd7ef5299d6fcb122eeca976c726406b17c} van het overeengekomen Tarief.

Een en ander onverminderd het recht van De Leine de werkelijk geleden schade te vorderen.

 1. De Kampeerder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van annulering en vrijwaart De Leine ter zake.
 2. Door de Kampeerder reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

 1. Procedure beëindiging van de overeenkomst door De Leine
 2. De Kampeerder kan de beëindiging van deze overeenkomst door De Leine betwisten door dit schriftelijk binnen 2 (twee) weken na de ontvangst van de opzegging aan De Leine mede te delen.
 3. Zijn de Kampeerder en De Leine binnen 1 (één) maand na het ingediende bezwaar niet tot een overeenstemming gekomen, dan kan één van hen na deze maand het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.
 4. De beëindiging van deze overeenkomst en daarmee het daadwerkelijk ontruimen van de Standplaats kan eerst geschieden nadat de bevoegde rechter door middel van een uitspraak De Leine in het gelijk heeft gesteld. De opzegtermijn van 3 (drie) maanden treedt op het moment van de verzending van de uitspraak in werking, tenzij de bevoegde rechter anders heeft bepaald.
 5. De Leine kan de Kampeerder en zijn Gezins- c.q. groepsleden verbieden om gedurende de gehele looptijd van de procedure gebruik te maken van het Kampeermiddel. De Kampeerder blijft in beginsel gehouden het overeengekomen Tarief te betalen.

 

 1. Ontruiming van de Standplaats
 2. Als de overeenkomst is geëindigd moet de Kampeerder zijn Kampeermiddel van het terrein verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Als de Kampeerder dit heeft nagelaten, is De Leine gerechtigd na sommatie en in achtneming van een termijn van 2 maanden op kosten van de Kampeerder de Standplaats te ontruimen. De Leine is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met het verwijderen van het Kampeermiddel, tenzij de schade is ontstaan door opzet, onzorgvuldigheid en/of grove schuld van De Leine. Eventuele opslagkosten zijn voor rekening van de Kampeerder.
 3. Als de overeenkomst is geëindigd moet de Kampeerder de Standplaats

 

 1. Klachten en klachtbehandeling
 2. Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter zake huur en verhuur van een Kampeerplaats, heeft de Kampeerder het recht de te huren Kampeerplaats te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij De Leine te uiten.
 3. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Zo mogelijk zal De Leine de Kampeerder een andere Kampeerplaats
 4. Na het sluiten van de overeenkomst, ongeacht of de Kampeerder gebruik heeft gemaakt van zijn recht als genoemd in lid a van dit artikel, kan de Kampeerder nog wel klachten uiten, echter heeft De Leine het recht te beslissen òf en op welke wijze de klacht zal worden behandeld.
 5. De Leine dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 6. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de Kampeerder niet op.

 

 1. Aansprakelijkheid
 2. De Kampeerder, zijn Gezins- c.q. groepsleden en bezoekers verblijven op het recreatieterrein geheel op eigen risico. De Kampeerder dient in voldoende mate verzekerd te zijn gedurende het verblijf op het recreatieterrein (voor onder andere Wettelijke Aansprakelijkheid, diefstal, brand en vermissing).
 3. De Leine kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aan­vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behou­dens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van diens gezinsleden, personeelsleden of andere derden die De Leine Een en ander geldt ongeacht of de schade is c.q. wordt geleden door de Kampeerder, Gezins- c.q. groepsleden of bezoekers.
 4. De Leine is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van de Kampeerder, hun Gezins- c.q. groepsleden of bezoekers onderling.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van De Leine – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van het overeengekomen Tarief. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid d van dit artikel is De Leine nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van De Leine.
 7. De Kampeerder is aansprakelijk voor alle schade, toegebracht door hem, zijn Gezins- c.q. groepsleden (huisdieren daaronder begrepen) en bezoekers aan De Leine (waaronder de vakantieverblijven van De Leine), diens gezinsleden, werknemers, andere kampeerders, hun Gezins- c.q. groepsleden en bezoekers en vrijwaart De Leine ter zake.
 8. Het gebruik van olietanks en vaten voor andere brandstoffen e.d. is uitdrukkelijk verboden. Indien de Kampeerder hiermee in gebreke is of blijft, ongeacht op welk tijdstip zich dat openbaart, is de Kampeerder volledig aansprakelijk voor alle schade (waaronder milieuschade en bedrijfsschade) die daaruit voortvloeit. De Kampeerder vrijwaart De Leine ter zake.

 

 1. Parkregels
 2. Voor het verblijf op de Kampeerplaats worden door De Leine regels opgesteld.
 3. Deze parkregels zijn aan deze overeenkomst gehecht en zijn bij het sluiten van deze overeenkomst aan de Kampeerder Deze parkregels maken onderdeel uit van deze overeenkomst.
 4. De Leine is verplicht de tekst van door hem gehanteerde parkregels op een voor ieder zichtbare plaats (maar in ieder geval bij de ingang) van het recreatieterrein op te hangen.
 5. De Leine is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar ten behoeve van de goede gang van zaken op het recreatieterrein, de regels te wijzigen, te laten vervallen en/of nieuwe regels op te nemen. De Leine is niet verplicht dit de Kampeerders uitdrukkelijk mede te delen.

 

 1. Gebruik van een Standplaats/Kampeermiddel door derden
 2. De Kampeerder heeft het recht het Kampeermiddel aan anderen dan de Kampeerder en zijn Gezins- c.q. groepsleden in gebruik af te staan (de zogenaamde onderhuurder).
 3. De Leine dient dan wel eerst vooraf schriftelijk akkoord te gaan met de desbetreffende onderhuurder.
 4. Indien dit gebruik door derden is toegestaan zal de Kampeerder vooraf de personalia van de desbetreffende derden (onderhuurder(s)) aan De Leine mede delen. Alvorens de derden (onderhuurder(s)) het Kampeermiddel en/of Standplaats betrekken dienen zij zich eerst aan te melden bij de receptie of de beheerderwoning.

 

 1. Permanente bewoning

Permanente bewoning van het Kampeermiddel is niet toegestaan.

 

 1. Wijze van tot stand komen van de overeenkomst

Deze overeenkomst is tot stand gekomen naar het Model-Reglement van de Kampeerraad zonder hierin de Kampeerder te kennen. Wijzigingen in deze overeenkomst zullen alleen tot stand komen na de Kampeerder hiervan van tevoren schriftelijk in kennis te hebben gesteld.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 2. Op de tussen De Leine en de Kampeerder gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat De Leine de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar De Leine gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. In geval de Kampeerder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat De Leine aan de Kampeerder kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de Kampeerder kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een Kampeerder die gevestigd is buiten Nederland, is De Leine gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid b van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Kampeerder gevestigd is.